Persoonsgegevens die wij verwerken

FSVU verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

–  Voorletter(s)

– Geslacht

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Studentnummer

– Vooropleiding

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

De doelen waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Het innen van contributie;
 • Het versturen van de nieuwsbrief en andere mails via Mailchimp;
 • Het kunnen bereiken van het lid in geval van vragen of aankondigingen;
 • Het versturen van post;
 • Het plaatsen van de naam in het FSVU-magazine;
 • Het publiceren van foto’s van activiteiten op de website, sociale media en in het FSVU-magazine;
 • Het kunnen bepalen van het bereik en gebruik van de website en nieuwsbrief. N.B. hiervoor worden géén profielen gemaakt van bezoekers of lezers. Alleen statistieken worden bijgehouden
 • FSVU verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de vereniging of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De eventuele ontvangers van de gegevens zijn:

 • De gegevens worden verwerkt in ons ledenbestand.
 • Uw mailadres en naam worden verstrekt aan Mailchimp om via dit programma de nieuwsbrief te verzenden.
 • De gegevens worden aan de Commissie Fos/Commissie Profileringsfonds verstrekt met als doel erkenning en ten behoeve van subsidies vanuit de universiteit.
 • De gegevens over website gebruik worden verwerkt door WordPress.
 • De gegevens worden niet aan andere partijen of landen verstrekt.

Ieder lid gaat tevens ermee akkoord dat de persoonsgegevens voor doeleinden genoemd onder “Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken” aan ontvangers genoemd onder “Delen van persoonsgegevens met derden” mag worden verstrekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

We bewaren de gegevens tot 1 jaar na het einde van het betreffende studiejaar, welk altijd eindigt aan het eind van het verenigingsjaar daarop (31 augustus). Hierna worden alleen de noodzakelijke gegevens in een alumnibestand bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De rechten van het lid kunnen schriftelijk worden toegepast (elektronisch volstaat), de rechten zijn als volgt:

 • De betrokkene moet binnen een maand na ontvangst van het verzoek geïnformeerd worden over de uitvoering van het verzoek
 • Het recht op inzage in zijn gegevens
 • Het recht op correctie van de gegevens als deze niet kloppen
 • Het recht op verwijdering van de gegevens en ‘het recht om vergeten te worden’
 • Het recht op beperking van de gegevensverwerking
 • Het recht op verzet tegen de gegevensverwerking
 • Het recht op overdracht van zijn gegevens
 • Het recht om niet onderworpen te worden aan een geautomatiseerde besluitvorming
 • Het recht een klacht in te dienen over de verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Het lid dient eerst contact op te nemen met FSVU omtrent de klacht.

Het verwerken van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het inschrijven van u als lid. U bent niet verplicht tot het verstrekken van de gegevens, maar indien de toestemming tot het verwerken van de persoonsgegevens niet wordt verleend, kunnen wij u niet als lid inschrijven.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

FSVU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons.

Contactgegevens

FSVU
Gebouw Initium Kamer 2A-04
De Boelelaan 1077
1081 HV Amsterdam
bestuur@fsvu.nl